Официални правила на провежданата от Karlovo Way Park онлайн игра „Играй за един от 5 ваучера по 200 лв. от Billa“

Настоящите Официални правила уреждат условията за участие в играта „Играй за един от 5 ваучера по 200 лв. от Billa“

I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА.
Играта се организира и провежда от „Премиер Х” ООД, ЕИК 115887281, дружество, надлежно регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в с. Труд, бул. „Карловско шосе“, 16Б („Организатор на играта”). Участниците в Играта се задължават да спазват изложените по-долу Официални правила. Организаторът на Играта си запазва правото да променя и допълва Официалните правила. Промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата https://karlovowaypark.bg/ или на фейсбук страницата https://www.facebook.com/KarlovoWayPark/

II. ПЕРИОД НА ИГРАТА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.
1. Настоящите Общи условия /„ОУ“/ регламентират правилата за провеждане на Играта, наричана по-долу „Играта“.
2. Играта стартира на 15.12.2023 г., и продължава до 23:59 ч. на 21.12.2023 г.
3. Крайната дата на играта е 21.12.2023 г. Организаторът си запазва правото да удължи или съкрати продължителността на играта без предварително уведомление.
4. Играта ще бъде проведена съгласно определените в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ правила (наричани по–долу „ОУ“). Настоящите ОУ са изготвени в съответствие с приложимото българско законодателство.

III. ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ИГРАТА.
Играта се организира и реализира в интернет платформата „Фейсбук“ (Facebook) на официалната страницата на Организатора – https://www.facebook.com/KarlovoWayPark/ („Facebook страницата на Организатора“). Играта се организира и провежда на цялата територия на Република България.

IV. УЧАСТИЕ.
1. Участие в Играта може да вземе всяко физическо лице, което е навършило 18-годишна възраст, с местожителство на територията на Република България и което отговаря на условията за участие, предвидени в тези ОУ, наричано за краткост по-долу „Участник“.
2. Участието е безплатно и независимо от закупуването на стоки. Участвайки в играта, потребителят приема тези ОУ. Участието е доброволно. Няма право на възстановяване на разходи.

V. НАГРАДА.
1. Организаторът осигурява общо 5 (пет) награди, а именно:
1.1. Награда – 5 (пет) x 1 (един) брой ваучери на стойност 200 лв. всеки, и могат да се използват единствено в магазин Billa, намиращ се в ритейл парк Karlovo Way Park, опериран от „БИЛЛА България“ ЕООД.

VI. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА.
1. Провеждането и участието в Играта се извършва съгласно тези ОУ.
2. Всеки Участник е длъжен да спазва ОУ.
3. Всеки желаещ да участва, отговарящ на условията в т.VI.6., може да приеме участие в играта, след извършване на следните действия:
3.1. Да отговори със свободен отговор на зададения въпрос, в коментар.
4. Всеки Участник може да участва толкова пъти, колкото пожелае, по време на периода на провеждане на Играта.
5. С участието си в Играта потребителят потвърждава настоящите ОУ за участие и разпоредбите за защита на данните.
6. Участие в Играта може да вземе всяко ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, навършило 18-годишна възраст с местожителство на територията на Република България, което има регистрация и профил в мрежата на Facebook и е приело настоящите ОУ.
6.1. За участие в Играта, Участникът следва да използва своята персонална регистрация във Facebook („Facebook профил“).
6.2. Участникът, който изпълни условията по т.VI.3 и отговаря на изискванията на т.VI.6, ще участва в Играта на томболен принцип за спечелване на Награда, освен ако не попада в ограниченията по т. VI.7.
6.3. Приемането на настоящите ОУ е задължително условие за участие в Играта. Участникът се задължава да ги спазва и доброволно предоставя данните си в тази връзка.
7. Ограничения за участие и изключване от Играта:
7.1. Всеки Участник има право да извършва действието по т. VI.3 само с един Facebook профил.
7.2. В случай на нарушение на тези ОУ, Организаторът си запазва правото да изключи лица от Играта.
7.3. Ако Организаторът установи продължителни и/или злонамерени действия от страна на Участник в Играта, с цел манипулиране на Играта и/или опити за повече от една регистрация, Организаторът има правото да дисквалифицира и отстрани Участника от Играта.
7.4. В кампанията нямат право да участват служители и работници на „БИЛЛА България“ ЕООД и ритейл парк Karlovo Way Park, и техните семейства, служители на агенции и партньори на компанията.
8. Определяне и обявяване на победителите:
8.1. 5 (пет) броя победители ще бъдат избрани от Организатора.
8.2. Избраните 5 (пет) броя победители ще получат по 1 (един) брой от Наградата по т.V.1.
8.3. Победителите ще бъдат уведомени ден след изтичането на срока за участие, а именно – 22.12.2023 г.
8.4. Организаторът ще се свърже с победителя посредством коментар под визията на играта във Facebook страницата на Организатора, с молба победителят да се свърже на лично съобщение. Ще е необходимо да изпрати информация за неговите три имена по документ за самоличност и телефонен номер. Претенция към наградата съществува, само ако съответното лице е получило уведомление за наградата (коментар) от Организатора.
8.5. Всеки победител ще бъде определен от избрана от Организатора програма (https://app-sorteos.com/en/apps/facebook-comment-picker), електронно, която на случаен принцип, ще изтегли 5 печеливши. Победителите ще бъдат изтеглени от служител в творческа агенция Social Freaks.
9. Получаване на Наградата:
9.1. Наградата трябва да бъде взета лично от магазин Billa, в ритейл парк Karlovo Way Park, след получаване на информация от печелившия по т.VI.8.4.
9.2. Организаторът няма задължение да предоставя непотърсена до крайния срок награда.
9.3. Замяна на наградата не може да бъде извършено. Не е възможно плащане на наградата в брой или евентуална замяна. Стойността на покупката не може да надвишава стойността на ваучера. В случай че стойността на покупката е по-малка от стойността на ваучера остатъкът не се връща. Ваучерът може да се използва еднократно и наведнъж за цялата стойност от 200.00 лв. Наградите по настоящата игра са предоставени от „БИЛЛА България“ ЕООД, като Организаторът на играта не носи отговорност за валидността на предоставените ваучери и асортимента в магазин Billa в Karlovo Way Park.
9.4. За да получи Награда печелившият Участник следва да предостави в срок до 24 часа от получаване на съобщението по т.VI.8.4. следните свои данни на Организатора: три имена по документ за самоличност и телефонен номер. В случай, че печелившият Участник не предостави своите данни на Организатора в упоменатия срок, Организаторът ще изтегли резервен печеливш, на който да връчи Наградата.
9.5. При получаване на Наградата, печелившият Участник се идентифицира с лична карта и скрийншот на коментара, който е получил от официалната фейсбук страница на Karlovo Way Park – https://www.facebook.com/KarlovoWayPark/.
9.6. В случай, че печелившият Участник не предостави данните си по т. VI.8.4. на Организатора, в указаните в настоящите ОУ срокове и при уговорените условия, същият губи правото си да получи спечелената Награда. В този случай, Организаторът си запазва правото да не връчва Наградата на друг Участник или да изтегли резервен печеливш, на който да връчи Награда.
9.7. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш Участник, предоставил грешни имена. В случай на несъответствие в посочените от Участника имена Наградата не се връчва.
9.8. Организаторът не поема разходи на спечелилия Участник във връзка с използване на Наградата.
9.9. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите Участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.
9.10. Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на Facebook потребители; дублиране на Facebook профили от недоброжелатели; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази Игра; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на сайта или Facebook платформата; други форсмажорни обстоятелства.

VII. ОТГОВОРНОСТ.
Форсмажорни обстоятелства, като например общи затруднения в доставките, смущения в транспортните компании, стачки, оперативни и други независещи от Организатора или неговите доставчици или техните партньори обстоятелства, както и техните последици, освобождават Организатора за времето на прекъсването и степента на последиците от задължението за изпълнение.

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ.
1. Организаторът едностранно определя правилата и условията, по които се провежда Играта. Същият си запазва правото да прекъсне или прекрати Играта по всяко време без предварително известие и без упоменаване на причините за това. Организаторът ще се възползва от тази възможност, особено ако поради технически причини (напр. вируси в компютърната система, грешки в хардуера и / или софтуера) или по правни причини не може да се гарантира правилното изпълнение на Играта. Ако такова прекратяване е причинено от поведението на Участник, Организаторът може да изиска обезщетение от това лице за нанесените щети.
2. Организаторът запазва също и правото си да преустанови Играта изцяло или за определен период от време, ако възникнат трудности, които застрашават надеждността ѝ.
3. Организаторът има право едностранно да променя настоящите ОУ без предварително уведомление. Ако има значителна промяна на ОУ, взелите участие ще бъдат информирани предварително за тази корекция чрез коментар под съответната публикация.
4. Участникът се индивидуализира в Играта посредством регистрацията си във Facebook, която е използвал за участие в Играта. Организаторът има задължението да връчи Награда само на лицето, чиито данни съвпадат с тези във Facebook профила му и посочените от него три имена по документ за самоличност.
5. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чийто Facebook профил или имейл е използван от друго лице, независимо дали лицето е дало или не съгласие за това.
6. Замяна на Наградата срещу друго имущество няма да се извършва от Организатора и печелившия Участник няма да има право да иска подобна замяна.
7. Тази Игра може да бъде прекратена и в случай на форсмажорни обстоятелства, включително невъзможността на Организатора на Играта, по причини, независещи от неговата воля, да продължи провеждането на Играта.
8. При прекратяване на Играта няма да бъдат връчвани Награди, както и няма да бъде предоставяна каквато и да е компенсация на Участниците.
9. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора и Участниците ще се решава извънсъдебно или в случай, че това не е възможно – от компетентния български съд в гр. София.
10. За неуредените в настоящите ОУ въпроси се прилага действащото законодателство на Република България.
11. Тази игра не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да било начин от Facebook. Тъй като Играта не се организира от Facebook, никакви правни претенции не могат да бъдат предявени към Facebook. Получателят на информацията, предоставена от Участниците, е „Соушъл Фрийкс“ ЕООД, а не Facebook.

IX. РАЗНИ.
1. Прилага се законите на Република България.
2. Ако някоя от тези разпоредби стане неефективна, това не засяга валидността на останалите разпоредби.

X. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.
1. Организаторът е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО. Организаторът събира и обработва личните данни на Участниците, съгласно настоящите ОУ за целите на провеждането на Играта.
Информация за контакт при Организатора, относно личните данни: „Соушъл Фрийкс“ ЕООД, седалище на управление: гр. Пловдив, п.к. 4002, ул. „Тунджа“ 10.
С участието си в Играта Участникът изрично се съгласява, че Организаторът може да запази необходимите данни като три имена, телефон да ги използва за целите на раздаване на Наградaта, както и да предостави тези данни на „Премиер Х” ООД и „БИЛЛА България“ ЕООД с оглед връчването на наградите. Данните няма да бъдат използвани за други цели, особено за по-нататъшни рекламни цели. Всички данни, записани от Организатора, сe обработват по начин, който да възпрепятства неоторизиран достъп и неправилна употреба.

XI. КОНТАКТИ.
1. Ако възникнат някакви въпроси, моля, свържете се с Организатора чрез лично съобщение на официалната Фейсбук страница на Организатора – https://www.facebook.com/KarlovoWayPark/. Настоящите Общи условия влизат в сила от момента на обявяването на 15.12.2023 г. и имат неограничено действие във времето, независимо от приключване или прекратяване на Играта.